TRAUMA - LÄNKAR TILL INTERNET
XX XX
TRAUMA - LOKAL RUTIN
DEFINITIONER AV TRAUMA HANDLÄGGNING AV ÖPPEN OCH SLUTEN BULBSKADA
SLUTEN BULBSKADA ÖPPNA BULBSKADOR - RUPTUR
ÖPPNA BULBSKADOR - LACERATION TIDSINTERVALL
IATROGENA SKADOR REFERENSER
DOKUMENTINFORMATION XX

Överst på sidan


DEFINITIONER AV TRAUMA
BENÄMNING DEFINITION ANMÄRKNING
Ögonvägg Sklera och konjunktiva Ögonväggen består av 3 skikt bakom limbus men med "ögonvägg" menas de stela strukturerna - sklera och kornea.
Sluten bulbskada Ögonväggen har inget genomgripande sår Antingen finns inget sår i kornea eller sklera eller så finns det en lamellär skada i ögonväggen. Sällan förekommer både och.
Öppen bulbskada Ögonväggen har ett genomgripande sår Kornea och/eller sklera har ett genomgripande sår. Undergrupper ruptur och laceration . se def enl nedan. Koroidea, retina ell iris kan vara intakta, prolaberaberade/incarcererade eller skadade på annat sätt.
Öppen bulbskada:
Ruptur
Genomgripande sår i ögonväggen pga stumt våld. Mekanismen beror på momentan tryckstegring - inifrån-ut skada Stumt våld mot ögongloben ger ökat tryck över stor yta och ögonväggen brister på sin svagaste punkt: Limbus, vid ögonmuskelfästena, peripapillärt eller vid ev ärr efter tidigare intraokulär kirurgi - phakosnitt eller sclerala ingångsportar. Bulben spricker sålunda sällan på platsen för våldet. Vävnadsprolaps är vanligt.
Öppen bulbskada Laceration Genomgripande sår i ögonväggen orsakad av ett vasst föremål. Såret är en utifrån - in effekt Om in/utgång eller IOFB finns anges detta. Ibl ses blandformer.
Öppen bulbskada: Laceration: a)penetrerande skada Enkelt sår på ögonväggen vanligen orsakat av ett vasst föremål. Ingen utgångsöppning. Om >1 sticksår måste vart och ett ha orsakats av upprepade trauman/olika objekt vid samma tilfälle.
Öppen bulbskada: b)IOFB = Intra Ocular Foreign Body Kvarvarande främmande kropp/ar vilken/vilka orsakat ingångslaceration/er. Egentligen en penetrerande skada men grupperas i särställning pga klinisk bild/handläggning.
Öppen bulbskada: b)Perforationsskada Två genomgripande lacerationer i ögonväggen - in/utgång. Vanligen förorsakade av ett vasst föremål eller av en missil. De två såren måste vara orsakade av samma föremål. Slut främre hålet och som regel vitrektomi inom 1-2 veckor eftersom sårkanalen fibrotiseras och kan då leda till traktionsamotio.

Överst på sidan

Referenser: Kuhn et al. Ocular Trauma Classification. Ophthalmology 1996:103;240 - 243.


HANDLÄGGNING AV ÖPPEN OCH SLUTEN BULBSKADA

FÖREKOMST: Ögonskador drabbar ffa män och är den vanligaste orsaken till ensidig synförlust. Skadepanoramat varierar; i USA vanligt med skottskador, i England under arbetet och vid fotboll. I ett Göteborgsmtrl skedde ca 38% u arbete, 46 % u fritid och sport – ffa innebandy! 4,5 % i sb m misshandel samt 4% vid trfolyckor. Bilbätet har drastiskt reducerat antalet ögonskador i Sverige.

INDELNING: Se klassificiering enl ovan.

SLUTEN BULBSKADA

Komplikationer: Kornealödem, blödning i främre kammaren, irisdialys, katarakt, linsluxation, ciliarkroppsavlossning, glaskropsblödning, Berlinödem, retinal blödning/nekros, koroidal sprickbildning, oradialys, näthinneavlossning, synnervsatrofi och makulahål.

Intervallet mellan trubbigt våld och en katarakt ell avlossning kan vara många år.

Överst på sidan


ÖPPNA BULBSKADOR - RUPTUR

Klinik: Misstänk skleral ruptur om det finns kraftigt våld i anamnesen, kemos, blödning - i konjunktiva, främre kammaren och/ell ffa i glaskroppen – lågt tryck och djup främre kammare. Trycket i ögat kan ibl vara normalt eller tom högt vid en skleral ruptur om inre vvd tamponerar rupturen.

Undersökning: Försiktigt. Forcerad us kan leda till prolaps av uvea, retina och glaskropp – sämre slutprognos. Operation i narkos om möjligt. Komplett undersökning i sb m op.

Behandling: Sklera sys vattentätt med enstaka 8:0 vicryl ell 9:0 nylon. Kornea sys med 10:0. Ev inkarcereras defekten med en rad madrassuturer. Under ett muskelfäste? Lossa muskeln för bättre åtkomlighet.

Rupturer vid bakre poolen lämnas – risk att skada kärl och synnerv. Stora skador – remissfall. Sklerala def kan täckas med teflon ell skleratrpl. Cerclage för att undvika framtida näthinneavlossning?

Primär enukletion: Sällan – psykologiska skäl. Ofta bättre att operera i ett andra scenario för att minska chockverkan hos pat. Svåra ögonskador – ej ljusperception efter 2 dagar – enukletion inom 7 dagar för att undvika risken för sympatisk oftalmi. – 1 på 1000 öppna skador och då ffa om inkarceration av uvea.

Infektionsprofylax: Inj Rocephalin 2 g x 1 under 3 dagar.

Inj Dalacin (Klindmycin) enl FASS om överkänslighet mot PC ell Cefalosporiner.

Överst på sidan


ÖPPNA BULBSKADOR - LACERATION

a)Penetrerande skador: Inte ovanligt att skada i främre segmentet åtgärdas och skador längre in mot retina upptäcks långt senare.

b) IOFB = Intraocular foreign body: Observera att små metallflisor med hög hastighet kan passeran genom ögonväggen och fastna i bakväggen eller passera ut ur ögat. Ibland studsar den intraokulära flisan mot bakväggen och orsakar retinahål vilket i sin tur kan ge en serös näthinneavlossning när glaskroppen lossnar och inte längre tamponerar hålet i näthinnan. Vanl återfinns flisan fritt i glaskroppens nedre del. Alla intraokulära fr kroppar skall om möjligt avlägsnas då de kan ge svåra komplikationer i form av fibros och näthinneavlossning inom 1-2 veckor. Små metallflisor i linsen kan lämnas kvar.

Utredning och behandling: Flisanamnes = Slätrtg. Datortomografi kan övervägas som vidare utredning – mer exakt lägesbestämning/ val av operationsmetod – beslut åvilar operatören? OBS Aldrig MRT om misstanke på metallfragment i bulben!

Magnetiska flisor: Avlägsnas med magnet. Bermanlokalisator. Lös flisa inne i ögat eller fast i väggen – avlägsna kontrollerat med intraokulär magnet eller picett med vitrektomiteknink. Vitrektomi förhindrar fibros. Ev näthinnehål – endolaser – sålunda remissfall till bakre segmentkirurg.

Stelkrampsprofylax: Om anamnesen talar för detta.

Infektionsprofylax:

c) Perforation: Ofta blir vitrektomi nödvändigt. Fibros utvecklas i galskroppens sårkanal vilket senare kan leda till trationsamotio. Magnetisk flisa avlägsnas externt om den inte liger för långt bak. Icke magnetiska flisor kvarlämnas – ofta mkt svåra att hitta. Blyhagel bakom bulben lämnas – leder ej till blyförgiftning!

Överst på sidan


TIDSINTERVALL

Korneal laceration: Inf profylax så snabbt som möjligt och operation helst inom 6 h.

Stor skleral ruptur med vävnadsprolaps: Dålig prognos. Inf profylax och akut operation. Vitrektomi inom 1-2 veckor?

Intraokulära flisor i glaskroppsrummet – op inom 1-2 dagar för att undvika näthinneavlossning orsakad av näthinnehål eller fibros i glaskroppen.

Perforerande skador sluts primärt – utgångsöppningen lämnas om långt bak. Vitrektomi akut eller inom 1-2 veckor om risk för näthinneavlossning.

Överst på sidan


IATROGENA SKADOR

Skleralpenetration: Vanligaste orsak = bedövning ell inj av farmaka i orbita. Om intravitreal inj – kraftig momentan tryckstegring – allvarligt. Kontakta snarast bakre segmentkirurg.

Överst på sidan


REFERENSER

Macewe CJ. Eye injuries: A Prospective syrvey of 5671 cases. Br J Ophth 1989; 73:888-894.
Coleman J etal: Management of intraocular foreign bodies Ophthalmol 1987;94:1647-1653
Michels R. Vitrectomy metods in penetrating oculat trauma. Ophthalmol 1980; 7:629-645.
Shingelton BJ, Hersh PS, Kenyon KR, Eye Trauma. Mosby Year Book; 19991.
S Stenkula; Kompendiemtrl Örebro 9904

Överst på sidan


DOKUMENTINFORMATION

REVIDERAD: 1999 11 03, 2002 01 12
GRANSKAD AV: Per Pohjanen, ögonläkare.
VERSION:II

Överst på sidan